01 Jun 2020 Mon 06:00 - Москва Торонто - 31 May 2020 Sun 23:00