06 Jul 2020 Mon 01:50 - Москва Торонто - 05 Jul 2020 Sun 18:50